00:00 00:00
00:00
00:00

POLITYKA PRYWATNOŚCI

„ŚLEDZTWO PISMA”

Szanowni Słuchacze,

Jako odbiorcy treści udostępnianych na sledztwopisma.pl udostępniacie nam Wasze dane osobowe. Bardzo prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności, w której znajdziecie informacje o tym co się dzieje z Waszymi danymi osobowymi, jak je chronimy oraz jakie macie prawa. 

Wasze dane osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [„RODO”].

 • Postanowienia ogólne

1.Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady postępowania z danymi osobowymi wszystkich osób korzystających z serwisu internetowego [„Użytkownicy”] dostępnego pod adresem www.sledztwopisma.pl

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników, które zbieramy w procesie rejestracji w serwisie www.magazynpismo.pl czyli internetowego wydania miesięcznika „Pismo. Magazyn opinii” [„Serwis”], jest „Fundacja „PISMO”z siedzibą w Warszawie (00-033), adres: ul. Kazimierza Górskiego 1 lok. 66; NIP: 1182150957; nr REGON: 367953448, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000689263, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego [„Fundacja”].

 • Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Użytkowników

1. Wasze dane osobowe, otrzymaliśmy od Was w trakcie Waszych odwiedzin w Serwisie, zapisując się m.in. do newslettera. Jednak niektóre dane osobowe będziemy od Was pobierać w trakcie korzystania przez Was z Serwisu np. adres IP przypisany do Waszego urządzenia, zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, czas dostępu, informację o linkach i odnośnikach do zewnętrznych stron internetowych, z których skorzystaliście korzystając z Serwisu.

2. Podajecie nam swoje dane dobrowolnie i tylko takie ich kategorie, które są dla nas niezbędne do prawidłowego świadczenia usług lub do innych prawnie usprawiedliwionych celów, lub celów wynikających wprost z właściwych przepisów prawa. Bez tych danych nie będziemy w stanie świadczyć Wam naszych usług.

3. Może się zdarzyć tak, że poprosimy Was o udzielenie zgody, np. jeśli będziemy chcieli dostarczyć Wam informacji na temat usług niektórych podmiotów, z którymi współpracujemy. Każda zgoda o którą się do Was zwrócimy będzie konkretna i dobrowolna, co oznacza, że będzie dotyczyć jasno sprecyzowanego celu i nie będziecie musieli jej składać, w celu dalszego korzystania z naszych usług, a jeśli jej udzielicie, będzie ona mogła być wycofana w każdym momencie, z zastrzeżeniem jednak, że pozostanie to bez wpływu na przetwarzanie dokonane przez nas przed wycofaniem tej zgody.

4. Wasze dane przetwarzamy w następujących celach, które są naszymi prawnie usprawiedliwionymi celami – zgodnie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO tj.::

 1. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Fundacji, tj. promocji i reklamy działalności, usług i produktów Fundacji, odpowiedzi na przesyłanie do Fundacji wiadomości i zapytania, w tym przypadku nie dłużej niż do złożenia sprzeciwu,
 2. Informowania Was o naszych usługach w tym nowościach w Serwisie – co jest naszym prawnie usprawiedliwionym celem w tym przypadku nie dłużej niż do złożenia sprzeciwu,
 3. Analitycznych i statystycznych, w celu dostosowania naszych usług do Waszych potrzeb, poprawą ich jakości oraz ich rozwijaniem i usprawnianiem procesu obsługi – w tym przypadku nie dłużej niż do złożenia sprzeciwu.
  W tych celach w niektórych przypadkach wykorzystujemy profilowanie, jednak nie identyfikujemy osób, których profilowanie dotyczy. 
 4. Monitorowania Waszej aktywności w Serwisie oraz w mediach społecznościowych Fundacji – w celu dostosowania ich i optymalizacji wyświetlanej zawartości do Waszych potrzeb, prowadzenia statystyk liczby Waszych wizyt na profilach w mediach społecznościowych Fundacji oraz badania poziomu promocji i reklamy profili w mediach społecznościowych – nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu, w tym celu w niektórych przypadkach wykorzystujemy profilowanie, jednak nie identyfikujemy osób, których profilowanie dotyczy.
 5. Archiwalnych związanych z dochodzeniem roszczeń bądź obrony naszego interesu prawnego, – w tym przypadku nie dłużej niż wymaga tego realizacja powyższych celów. 
  W tych celach często wykorzystujemy zautomatyzowane przetwarzanie w tym profilowanie, jednak jest to niezbędne do zawarcia lub odmowy zawarcia umowy na świadczenie usług przez Fundację. Jeśli nie zgadzacie się z naszą oceną dokonaną w ten sposób, prosimy o kontakt na adres [email protected] w celu niezwłocznego rozpatrzenia reklamacji.
 • Odbiorcy Waszych danych osobowych
 1. Niektóre z Waszych danych osobowych będziemy mogli udostępniać innym odbiorcom takim jak podmioty, które współpracują z nami w związku z realizacją usług np. dostawcy usług informatycznych, consultingowych, kurierskich, statystycznych, prawnych, księgowych, marketingowych. Każdy podmiot z którym współpracujemy zobowiązany jest do utrzymywania takiego samego poziomu ochrony Waszych danych. W przypadkach przewidzianych właściwymi przepisami, Wasze dane będą mogły zostać udostępnione organom władzy publicznej.
 2. Informujemy, że Wasze dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • Czas przetwarzania
 1. Wasze dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny dla realizacji celów określonych w punkcie 2.
 2. W przypadku, gdy przetwarzanie Waszych danych osobowych będzie odbywało się na podstawie Waszej zgody, macie prawo do cofnięcia swojej zgody w dowolnym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Prawa i obowiązki Administratora
 1. Fundacja przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym RODO.
 2. Fundacja gwarantuje zapewnienie wszelkich odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych, zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, w stopniu niezbędnym dla zapewnienia stopnia bezpieczeństwa danych osobowych odpowiadającego ryzyku naruszenia praw i wolności osób w tym dla zapobiegania dostępowi osób nieuprawnionych, utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. 
 • Prawa Użytkowników

W związku z przetwarzaniem Waszych danych osobowych, przysługują Wam następujące prawa:

 • prawo dostępu do Waszych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub ich uzupełnienia –gdy dane są niekompletne, nieprawidłowe lub uległy zmianie;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapominanym”) – jeżeli brak jest podstaw do przetwarzania, dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, w razie wycofania zgody na przetwarzanie danych, złożenia sprzeciwu ze względu na szczególną sytuację, w której się znaleźliście lub usunięcie danych jest niezbędne do wykonania obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy Fundacja dokonuje sprostowania danych, jeśli Fundacja będzie przetwarzać dane bez podstawy prawnej, ale nie będziecie chcieli ich usunąć, Fundacja nie będzie już potrzebowała Waszych danych, jednak poinformujecie Fundację, że dane te będą potrzebne do ochrony Waszych praw lub dochodzenia roszczeń, 
 • prawo do przenoszenia danych osobowych – zebranych w związku z zawartą umową, udzieloną zgodą, które macie prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, uniwersalnym formacie, nadającym się do odczytu na powszechnie stosowanym sprzęcie mobilnym lub komputerowym,
 • prawo do wycofania swojej zgody – w przypadku wyrażenia przez Was zgody na przetwarzanie danych, macie prawo do jej wycofania,
 • prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy odbywa się ono w celu wykonania zadania realizowania w interesie publicznych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Fundacji – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, tj. stan faktyczny, który nie istniał w momencie zbierania danych, jeśli dane były bezpośrednio zbierane od osoby, której dotyczyły lub stan faktyczny, który istniał w chwili zbierania danych, ale nie był znany Fundacji, w momencie zbierania danych nie bezpośrednio od osoby, której dane dotyczyły,
 • prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – jeśli odbywa się ono w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego,
 • prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na ten temat oraz sposobu wniesienia skargi uzyskacie na stronie www.uodo.gov.pl.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat przysługujących Wam praw prosimy o kontakt na adres [email protected]

 • Pliki Cookies
 1. Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies, które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. 
 2. W ramach Serwisu wykorzystywane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: 
  „sesyjne” (session cookies) – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Waszym urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej), oraz
  „stałe” (persistent cookies) – są przechowywane w Waszym urządzeniu końcowym  przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Was.
 3. Zapisywane są one przez Fundację na urządzeniu osoby odwiedzającej Serwis lub Użytkownika, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Fundację produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Klientów oraz dają możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin produktów prezentowanych w Serwisu.
 4. Mechanizm działania plików cookies jest bezpieczny dla urządzeń Użytkowników.
 5. Fundacja może gromadzić adresy IP Klientów, które umożliwiają dostęp do Internetu. W większości przypadków są one przypisywane urządzeniom dynamicznie, tj. zmieniają się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowane są powszechnie jako nieosobiste informacje identyfikujące. Adres IP jest wykorzystywany przez Fundację przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notowane jest najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu.
 6. Fundacja w Serwisie wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:
  pliki cookies „niezbędne” – umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w Serwisie, m.in. cookies konieczne dla usług, które wymagają uwierzytelniania Serwisie,
  pliki cookies zapewniające bezpieczeństwo w trakcie korzystania z Serwisu m.in. wykorzystywane przez Fundację do wykrywania nadużyć dotyczących uwierzytelniania w Serwisie,
  pliki cookies „wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie przez Fundację informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,
  pliki cookies „funkcjonalne” – umożliwiają „zapamiętanie” preferowanych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  pliki cookies „reklamowe” – umożliwiają dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. Przeglądarki internetowe najczęściej domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w Państwa urządzeniu końcowym. W dowolnym momencie mogą Państwo zmienić te ustawienia, aby zablokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). W przypadku zablokowania niektórych plików „cookies” może to wpłynąć na działanie Serwisu lub uniemożliwić korzystanie z niektórych jego funkcjonalności. 
 8. Serwis zawiera linki i odnośniki do zewnętrznych stron internetowych, których Fundacja nie jest właścicielem, a więc nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności stosowane przez ich operatorów.
 • Postanowienia końcowe
 1. Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności w każdym czasie w trybie przewidzianym dla regulaminu korzystania z Serwisu. W dniu dokonania zmian, o których mowa w zdaniu poprzednim, data wprowadzenia ostatniej poprawki wskazana w ustępie 3 poniżej zostanie zaktualizowana. 
 2. Wszelkie pytania dodatkowe, związane z Polityką Prywatności można kierować na następujący adres e-mail: [email protected].
 3. Data ostatniej modyfikacji: 3 września 2019 r.